مدرسه راهنمایی دخترانه خلیج فارس

نمونه سوالات آزمون ( سند تحول بنیادین )

 سوالات

۱- تحقق ارزش های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در ابعاد :

الف : فرهنگی علمی سیاسی ورزشی ب : اجتماعی اقتصادی ورزشی فلسفی - - - - - -

ج : فرهنگی علمی اجتماعی اقتصادی د : فرهنگی فلسفی ورزشی اقتصادی - - - - - -

۲- تاکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش با تکیه بر :

الف : فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی - -

ب : پرهیز از الگوهای وارداتی کهنه و تقلیدی محض

ج : چراغ راه برون رفت از چالش های نظام آموزشی کشور

د : هر سه مورد فوق صحیح است

۳- مبانی نظری سند ملی آموزش و پرورش شامل :

الف : فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ب : فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران

ج : رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران

د : تمام موارد فوق مورد تائید است

۴- محوریت در فرایند تعلیم و تربیت در تمام ساخت ها شامل :

الف : تعلیم و تربیت اقتصادی عبادی و اخلاقی است . -

ب : تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی زیستی و بدنی است

ج : تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنری اقتصادی و حرفه ای است . -

د : تعلیم و تربیت علمی و فناورانه است .

۵- برپایه چشم انداز 1414 مدرسه جلوه ای است از :

الف : تحقق مراتب حیات طیبه ب : کانون و عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی

ج : نقطه اتکای دولت و ملت در رشد تعالی و پیشرفت کشور د : موارد الف و ب

۶- توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی ، تربیتی ، علمی و حرفه ای فرهنگیان کدام یک از هدفهای کلان زیر را شامل می شود ؟

الف : گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی .

ب : ارتقای نقش تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور .

ج : افزایش مشارکت و اثر بخشی همگانی بویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

د : کسب موفقیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام .

۷- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشتمل بر :

الف : 4 فصل که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید .

ب : 7 فصل که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید .

ج : 6 فصل که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید .

د : 8 فصل که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید .

۸- مسئولت نهادینه سازی و اجرای سند و طراحی و تدوین برنامه های اجرایی سند تحول راهبردی را :

الف : شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده دارد . ب : شورای عالی آموزش و پرورش بر عهده دارد .

ج : وزارت آموزش و پرورش به عهده دارد . د : موارد الف و ب صحیح است .

۹- مسئولیت بررسی ، تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی طراحی ساز کار تحقق اهداف اصلاح ساختار ها به روزآوری و ترمیم هماهنگی و انسجام در سیاست ها و برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی را :

الف : شورای عالی آموزش و پرورش بر عهده دارد . ب : شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده دارد .

ج : وزارت آموزش و پرورش به عهده دارد . د : وزارت علوم وتحقیقات فناوری برعهده دارد .

۱۰- گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایسته سالاری و پیشگامی آنان در :

الف : ارزش های الهی و انسانی ب : معیارهای علمی

ج : کار آمدی و باور به اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی د : تمام موارد فوق مورد تائید است

۱۱- برای تحقق اهداف و برنامه های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز در دو سطح :

الف : سیاست گذاری نظارت و ارزیابی در سطح کلان صورت می پذیرد . -

ب : نظارت و ارزیابی در سطح کلان صورت می پذیرد .

ج : برنامه ریزی و نظام اجرایی صورت می پذیرد .

د : موارد الف و ج صحیح است .

۱۲- سیاست گذاری و تصمم گیری کلان و ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند بر عهده :

الف : شورای عالی آموزش و پرورش است ب : شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد

ج : وزارت آموزش و پرورش است د : تمام موارد فوق صحیح است

۱۴- وزارت آموزش و پرورش پس از تصویب این سند برنامه های خود را پس از مدت ...................... به تصویب

شورای عالی آموزش و پرورش می رساند ؟

الف : یک سال ب : شش ماه ج : سه ماه د : یک ماه

۱۵- در بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها ) 7 و 1 و 3 ( کدام راهکار زیر مطرح شده است ؟

الف : ساماندهی ساعات کار مربیان برای حضور تمام وقت در مدارس شامل ساعات تدریس و سایر فعالیت ها

ب : تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزشی در مدارس و تعیین و متناسب سازی ساعات و روز های

آموزشی در طول هفته

ج : اولویت بخشی به رویکرد مدیریت مجتمع های آموزشی و تربیتی به منظور اعمال مدیریت یکپارچه تربیتی

د : تمام موارد فوق صحیح است

۱۶- آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن و آموزش معارف قرآنی بشریت در دوره های :

الف : ابتدایی متوسطه اول ب : دوره متوسطه اول ابتدایی - -

ج : دوره متوسطه اول و متوسطه دوم د : دوره متوسطه دوم دوره متوسطه اول -

برای مشاهده مابقی سوالات اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت   توسط شورای مدرسه  |